هي أرض زاخرة بالفرص التي يجب تجربتها وعيشها بقوة.

للحصول على الأفضل وخلق علاقة تآزر تكون فيها الجودة والتميز والشعور هي المفاتيح الأساسية تم اختيار شريك يتمتع بخبرة طويلة وواسعة. نظرًا لقوة معرفتها العميقة بالمنطقة والاتفاقات الحصرية مع المُشغلين المحليين، تُقدم شركة لانجي ويلكم Langhe Welcome منذ 25 عامًا عُطلات مُخصصة لعملائها، وتهتم بكافة الجوانب التنظيمية، المُتعلقة بالباقات "المُتاحة"، سواء كانت مفتوحة أو شاملة. فريقها هو دليل قيم من أجل اختيار أفضل المطاعم وأقبية النبيذ والرحلات للعيش في واستكشاف لي لانجي وأرضها بشكل كامل، مع توفير مجموعة واسعة من الخدمات المُخصصة. خلال فترة الإقامة تُقدم شركة لانجي ويلكم العديد من الأنشطة مثل كازينو ديل جوستو، هو طريقة مُسلية وأصلية للتعرف على وتذوق أنواع النبيذ، ودورة مطبخ لانجي التقليدي؛ والجولة السياحية بين أقبية النبيذ والقلاع؛ والرحلات التاريخية والطبيعية على ظهر الخيل أو بالدراجة أو مشيًا على الأقدام بحرية كاملة؛ وإلقاء نظرة غير مسبوقة على مدينة لي لانجي على متن المنطاد؛ ولعبة سوفتأير Softair، وهي تجربة جريئة لبناء الفريق. ولكي تلمس عن قرب الروتين اليومي لهذه المنطقة الاستثنائية، يُمكنك قضاء يوم بُصحبة الراعي فينديميارى كما لوكنت تعيش قبل مائة عام واكتشاف أسرار الكمأة البيضاء.

لانجي ويلكم "Langhe Welcome"تضمن لك إقامة مُنظمة بخبرة عميقة ومهنية لا يمكن نسيانها.


LANGHE WELCOME 

 وصول السائحين والمجموعات الكبيرة

Viale degli Angeli, 26 - Cuneo ITALY

 هاتف. 0171.699600 39+

events@langhewelcome.it

Privacy Policy

Privacy Policy

© 2017– tutti i diritti riservati ©RELAISUNICO - Organizzazione tecnica A-GROUP S.r.l. - P.IVA/CF 03494810041 - cap.soc. € 18.000 i.v. – n.rea CN – 295059 – Viale degli Angeli 26, 12100 Cuneo (CN) - Tel. +39 0171.699600 - relaisunico@a-grouptourism.it

Tutte le immagini presenti nel sito sono di Eventi, Servizi e Attività realmente realizzati e gestite dalla società A-GROUP S.r.l.

PRIVACY POLICY sito web www.relaisunico.it

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Il "Titolare" del Trattamento

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

Il "titolare" del loro trattamento è A-Group S.r.l. con sede in Viale degli Angeli 26, 12100 Cuneo (CN).

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di A-Group S.r.l. e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipi di dati trattati

- Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

- Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richieste specifiche su prodotti e/o servizi.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento e/o al Gestore della Strumentazione Elettronica di A-Group S.r.l. attraverso l'indirizzo relaisunico@a-grouptourism.it.